Thông tin người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ ĐẦ NẴNG

Đồng chí Tôn Thất Thạnh

                             Chức vụ: Giám đốc

                             Điện thoại: 0236.3823336 – 0905672468

                             Email: tonthatthanh9@yahoo.com