Thông tin người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG THÀNH PHỐ ĐẦ NẴNG

Đồng chí Tôn Thất Thạnh

                           

 Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0236.3823336 – 0905672468

Email: tonthatthanh9@yahoo.com/tonthatthanh9@gmail.com

Báo chí:

http://cadn.com.vn/news/119_119720_chien-dich-quoc-gia-ve-tiem-phong-soi-rubella-da-nang-chi-con-cho-vaccine-.aspx

https://tuoitre.vn/ca-tu-vong-nghi-do-sot-xuat-huyet-xet-nghiem-am-tinh-578567.htm