Sơ đồ tổ chức

I. Ban giám đốc:

I.I Giám đốc : ThS.BS  Tôn Thất Thạnh

Điện thoại : 0236.3.823.336

Di động : 0905672468

Email : tonthatthanh9@yahoo.com

I.II Phó giám đốc : Bác sỹ CKI. Nguyễn Hóa

 Điện thoại : 0236.3.573.473

 Di động : 090285620

 Email : doctorhoa64@yahoo.com.vn

II. Các khoa/phòng

II.I. Các phòng chức năng gồm: 

  • Phòng Tổ chức Hành chính; Điện thoại : 0236.3.821469  ; Fax: 3.89 0236.7.218
  • Phòng Kế hoạch Tài chính; Điện thoại : 0236. 3.897.524 ;  Fax:  0236.3.897.524  

II.II Các khoa chuyên môn:

  • Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;  Điện thoại :  0236.3574.665
  • Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng;  Điện thoại :  0236.3.826.221
  • Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học; Điện thoại :  0236.3.825.036
  • Khoa Sức khỏe nghề nghiệp; Điện thoại :  0236.3.821.947
  • Khoa Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng; Điện thoại :  0236.3.575.057
  • Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng; Điện thoại :  0236.3.573.828
  • Khoa Xét nghiệm;  Điện thoại :  0236.3.572.153 (Vi Sinh)  –  0236.3.826.222 ( Hóa Lý )